Plačilo na obroke

Plačilo na obroke s storitvijo LON kredit 7000 za fizične osebe

 • Znesek je omejen na največ 7.000 € (+stroški kredita)* in najmanj 300 €
 • Največja odplačilna doba je do 60 mesecev v korakih po 3 mesece, najmanjša pa 3 mesece
 • Najmanjši znesek obroka je 20 €
 • Minimalni znesek nakupa je 300,00 EUR
 • Maksimalni obrok kredita - 20% priliva iz naslova plače ali pokojnine
 • Polog prvega obroka NI potreben
 • kredit se plačuje preko SEPA direktne obremenitve (trajnik)
 • NI potrebno da ste komitent Hranilnice LON d.d., Kranj
 • *skupna vrednost kreditov, ki jih imate iz različnih virov/nakupov

Pogoji za sklenitev kredita:

 • Starost med 18 in 80 let
 • Državljanstvo RS s stalnim prebivališčem v Sloveniji
 • Redna ali začasna zaposlitev v Sloveniji, status upokojenca ali prejemnik rente
 • Imeti morate odprt osebni transakcijski račun (TRR) z rednimi mesečnimi prilivi pri eni izmed slovenskih bank oz. hranilnic
 • Priliv v vrednosti v višini minimalne plače oz. najmanj 667,11 EUR (NOVO! slovenski upokojenci najmanj 601,00 EUR)
 • Avtorizacija kreditov s strani banke je možna od ponedeljka do petka med 9:00 in 12:00 in med 13:00 in 15:30

NOVO: LON Kredit Nedržavljan RS

 • Starost med 18 in 80 let
 • Znesek je omejen na največ 5.000 € in najmanj 500 € (minimalni obrok je 20 EUR)
 • Največja odplačilna doba je do 48 mesecev v korakih po 3 mesece, najmanjša pa 3 mesece
 • LON kredit lahko najame nedržavljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem in stalnim delovnim dovoljenjem v RS
 • Kreditojemalec je stalno zaposlena oseba v RS ali oseba zaposlena za določen čas, vendar se v tem primeru lahko najame kredit do poteka pogodbe o zaposlitvi
 • Kreditojemalec je lahko komitent katerekoli banke, mora pa biti imetnik transakcijskega računa in ne pooblaščenec
 • Kreditojemalec nima vpisanih aktivnih negativnih dogodkov v SISBON-u v času, ko je zavarovanec naredil poizvedbo
 • Odplačevanje LON kredita poteka preko SEPA direktne obremenitve, če je kreditojemalec komitent druge banke ali hranilnice ali preko trajnega naloga, če je kreditojemalec komitent hranilnice, ki jeodobrila kredit. SEPA direktna obremenitev oziroma trajni nalog se izvrši vsakega 18. v mesecu oziroma prvi delovni dan po tem datumu
 • Po odštetih mesečnih obremenitvah kreditojemalca iz vseh kreditov in leasingov, razvidno iz kreditne dokumentacije in drugih dostopnih podatkov, vključno z anuiteto kredita, ki je predmet odobritve mora kreditojemalcu ostati priliv iz naslova plače (redno delo, malica in prevoz) v višini minimalno 550,00 EUR.
  Avtorizacija kreditov s strani banke je možna od ponedeljka do petka med 9:00 in 12:00 in med 13:00 in 15:30

NOVO: LON Kredit Tujko (državljani Republike Slovenije, ki ste zaposleni v tujini)

 • Državljani Republike Slovenije, ki ste zaposleni v tujini
 • Če ste polnoletna oseba, državljan Republike Slovenije in imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
 • Če ste zaposlena oseba pri delodajalcu, ki ima sedež na območju držav članic Evropske unije najmanj za čas trajanja kredita (dokazilo Pogodba o zaposlitvi)
 • Če prejemate redni priliv iz naslova plače in ste imetnik transakcijskega računa katerekoli banke v Republiki Sloveniji
 • Če je vaš redni priliv v višini vsaj 700,00 € mesečno
 • Če nimate neplačanih obveznosti

Cene, obrestna mera in stroški:

 • v primeru plačila s storitvijo LON kredit ostane cena nespremenjena. Nastanejo pa stroški odobritve kredita, zavarovanja kredita in obresti, ki jih stranka plača banki. Ti stroški se vštejejo v znesek kredita.
 • višina obrestne mere, ki je v primeru LON kredita fiksno določena (6,0%) in je celo dobo odplačevanja kredita nespremenjena.
 • število anuitet predstavlja število mesecev odplačevanja kredita.
 • znesek kredita je znesku nakupa povečan za stroške odobritve ter zavarovanja kredita.
 • znesek anuitete je izračunan glede na znesek kredita, obrestno mero in število anuitet. Je znesek, ki ga bo kreditojemalec mesečno odplačeval hranilnici. Anuiteta je izračunana z upoštevanjem dni 30/360.
 • polog se obračuna v primeru, ko se stranka odloči za sofinanciranje nakupa z delnim plačilom in je razlika med zneskom računa in osnovo za kredit. Osnova za kredit je znesek računa zmanjšan za delni polog, ki ga je stranka poravnala kreditnemu posredniku.
 • strošek odobritve kredita znaša 1,50 % od zneska odobrenega kredita, najmanj 20,00 €. Tega stroška ne plačate posebej. Vključen je v celoten kredit in ga navajamo informativno.
 • stroški zavarovanja so izračunani od zneska kredita vključno z obrestmi za celotno obdobje odplačevanja kredita (št. obrokov x anuiteta x premijska stopnja)
 • zavarovalna premija je premijska stopnja po kateri se izračuna strošek iz prejšnje alineje. Kredit se zavaruje s plačilom zavarovalne premije pri Zavarovalnici Triglav in sicer 3,85 % za kratkoročne kredite (do 12 mesecev), 4,49 % za dolgoročne kredite (13 do 36 mesecev), 4,81% za dolgoročne kredite (37 do 60  mesecev) Zavarovalna premija se obračuna na skupni znesek vračila kredita. Tudi tega stroška ne plačate posebej. Vključen je v celoten kredit in ga navajamo informativno.
 • skupni znesek je skupni znesek dolga, ki ga bo plačal kreditojemalec in je znesek kredita + obresti + stroški odobritve + stroški zavarovanja
 • EOM je izračunan v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih in je obrestna mera, ki poleg stalne obrestne mere upošteva tudi stroške odobritve in zavarovanja oziroma vse stroške povezane s kreditom.

  Način odplačevanja:

 • Odplačevanje hitrega kredita poteka preko SEPA direktne obremenitve (trajnika), v primeru neplačila preko SEPA direktne obremenitve pa preko položnice (UPN nalog), ki jo dobite na domači naslov.

Dokumentacija, ki jo kot kreditojemalec potrebujete:

 • osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list) (tudi za NEDRŽAVLJAN RS)
 • davčna številka (tudi za NEDRŽAVLJAN RS)
 • izpisek prometa* na svojem TRR za pretekli mesec, ki ga prejmete vsak mesec po pošti (ali si ga izpišete iz spletne banke) ali izpis prometa za celoten mesec (v tem primeru mora takšen izpis prometa imeti žig banke) ali vloga za posredovanje podatkov o prilivu iz plače, ki mu jo izda banka (tudi za NEDRŽAVLJAN RS)
 • plačilna lista* za zadnji mesec pred odobritvijo kredita oz. odločba ali drug dokument, izdan s strani izplačevalca pokojnine ali rente iz katerega je razviden podatek o višini pokojnine ali rente (razen v primeru, če je kreditojemalec prejemnik pokojnine ZPIZ-a in je že iz dokumenta o prilivu TRR razviden izplačevalec ZPIZ) *Znesek in datum priliva (plače, pokojnine ...) na izpisku mora obvezno biti enak znesku in datumu na plačilni listi. (tudi za NEDRŽAVLJAN RS)
 • NEDRŽAVLJAN RS: Obrazec Potrdilo delodajalca: izpolnjen s strani kreditojemalčevega delodajalca, iz katerega mora biti razvidno, da je kreditojemalec za nedoločen čas ali najmanj za čas do izteka kredita zaposlen pridelodajalcu s sedežem v RS, ki ni v prisilni poravnavi ali v stečajnem postopku. Obrazec Potrdilo delodajalca ne sme biti starejši od 15 dni ob vložitvi zahtevka zaodobritev kredita.
 • NEDRŽAVLJAN RS: Dovoljenje za stalno bivanje v RS

LON KREDIT TUJKO

 • originalni zadnji mesečni bančni izpisek osebnega računa
 • originalno plačilno listo plače, ki je knjižena na zadnjem bančnem izpisku
 • dokazilo o zaposlitvi (izpolnjeno na predpisanem obrazcu "Potrdilo delodajalca" najmanj za čas trajanja kredita potrjeno s strani kreditojemalčevega delodajalca)

Ostali kreditni pogoji:

 • kredit se odplačuje preko trajnega naloga iz vašega TRR-ja. Ko kupec podpiše dokument o obročnem odplačevanju, banki dovoljuje, da uredi trajnik na matični banki kupca.
 • kredit je odobren v višini 100% vrednosti predmeta nakupa ali storitve, pri čemer se po posameznem računu odobri samo en kredit
 • kredit je namenski, namenjen za nakup blaga ali plačilo storitve, s tem da je lahko del kredita namenjen za plačilo stroškov odobritve in zavarovanja kredita
 • račun se mora glasiti na kreditojemalca
 • kreditojemalčeva plačilna sposobnost mora ustrezati Merilom za določanje kreditne sposobnosti, ki je določena s strani banke
 • kreditojemalec ob odobritvi kredita nima neplačanih zapadlih obveznosti iz kreditov pri katerikoli banki

Maksimalna mesečna obremenitev (največji obrok glede na priliv iz naslova plače ali pokojnine)

 • LON kredit/zavarovalnica: maksimalna skupna mesečna obremenitev kreditojemalca iz vseh LON kreditov, je 20% priliva (NETO plača + malica + prevozni stroški) iz naslova plače na transakcijskem računu kreditojemalca v zadnjem mesecu.
 • LON kredit: zahtevan priliv v višini minimalno 500,00 EUR za zadnji mesec pred odobritvijo kredita, po odštetih mesečnih obremenitvah kreditojemalca iz vseh kreditov in leasingov, razvidno iz kreditne dokumentacije in drugih dostopnih podatkov, vključno z anuiteto kredita, ki je predmet odobritve mora kreditojemalcu ostati priliv v višini minimalno 450,00 EUR. Plačilna lista ni potrebna.

Informativni izračun

 • V izračun Efektivne obrestne mere (EOM) so vključene obresti, stroški odobritve in stroški zavarovanja (stroški zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti niso vključeni v EOM). EOM se spreminja, če se spremeni kakršenkoli podatek, ki smo ga uporabili pri njenem izračunu. EOM je izračunana pod predpostavko, da se kredit koristi na dan prenosa v odplačilo. Informativni izračun temelji na predpostavki, da se obrestna mera v izbranem obdobju no spreminja.
Znesek računaDobaVišina kreditaStroškiSkupni znesek odplačilaAnuitetaEfektivna obrestna meraEOM
500,00 €6 mes.541,27 €41,27 €552,36 €92,06 €7,0%39,63%
500,00 €9 mes.541,46 €41,46 €557,37 €61,93 €7,0%29,55%
500,00 €1 leto541,65 €41,65 €562,44 €46,87 €7,0%21,30%
500,00 €2 leti546,36 €46,36 €632,64 €26,36 €7,0%15,82%
1000,00 €6 mes.1.061,72 €61,72 €1.083,48 €180,58 €7,0%24,51%
1000,00 €9 mes.1.062,10 €62,10 €1.093,32 €121,48 €7,0%20,05%
1000,00 €1 leto1.062,48 €62,48 €1.103,16 €91,93 €7,0%17,45%
1000,00 €2 leti1.071,71 €71,71 €1.151,52 €47,98 €7,0%

13,75%

1000,00 €3 leta1.073,58 €73,58 €1.193,40 €33,15 €7,0%11,88%
1000,00 €4 leta1.079,69 €79,69 €1.240,80 €25,85 €7,0%

11,14%

1000,00 €57 mes.1.081,28 €81,29 €1.273,95 €22,35 €7,0%10,64%
2000,00 €1 leto2.116,35 €116,35 €2.197,44 €183,12 €7,0%16,67%
2000,00 €2 leti2.135,04 €135,04 €2.294,16€95,59 €7,0%13,33%
2000,00 €3 leta2.138,84 €138,84 €2.377,44 €66,04 €7,0%11,59%
2000,00 €4 leta2.151,20 €151,20 €2.472,48€51,51 €7,0%10,92%
2000,00 €5 let2.155,51 €155,51 €2.560,80 €42,68 €7,0%10,34%
3000,00 €3 leta3.208,25 €208,24 €3.556,16 €99,06 €7,0%11,61%
3000,00 €4 leta3.226,80 €226,80 €3.708,96 €77,27 €7,0%10,92%
3000,00 €5 let3.233,27 €233,27 €3.841,20 €64,02 €7,0%10,34%

Zadnja sprememba: 18.03.2019


Košarica 0 Košarica

Ni izdelkov

Brezplačna! Dostava
0,00 € Davek
0,00 € Skupaj

Na blagajno

Follow us on Facebook